Опитування

Наскільки Вам згодилося у Вашій нинішній роботі та вища освіта, яку Ви отримали?:

Лічильники

Яндекс.Метрика

Погода в м.Рівне

Державний архів Рівненської області

Державний архів Рівненської області Режим роботи, структура, мета і завдання держархіву області, склад і зміст документів історичних періодів області.

Документальні матеріали письменників, композиторів, артистів. Концентрування кінодокументів, та фотофонодокументів, науково-довідковий апарат, науково-довідкова бібліотека, огляд документальних матеріалів.

Ціни на роботи (послуги) у сфері використання архівних документів, що виконуються архівом.

Cтруктура, мета і завдання архіву Першим законодавчим актом, який заклав правову основу архівної справи незалежної України, був Закон "Про Національний архівний фонд і архівні установи", затверджений Верховною Радою 24 грудня 1993 р. Нова редакція Закону "Про Національний архівний фонд і архівні установи" була прийнята Верховною Радою України 13 грудня 2001 року. Мережа державних архівних установ Рівненської області складається з Державного архіву Рівненської області, 16 архівних відділів райдержадміністрацій, 2 архівних відділів міськрад. Державний архів Рівненської області діє на підставі Положення про Державний архів Рівненської області, затвердженого розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 10 січня 2003 року № 12. Державний архів Рівненської області є структурним підрозділом Рівненської обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної держадміністрації і підзвітний та підконтрольний голові обласної держадміністрації і Державному комітету архівів України. Основні завдання державного архіву: · реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території Рівненської області, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства; · внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, проведення їх державної реєстрації, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться; · проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ; · здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. В структурі держархіву функціонує 7 відділів, які працюють відповідно до індивідуальних положень про відділи. Основні завдання і функції спеціалістів визначені у посадових інструкціях. Штатний розпис держархіву складається з 40 чоловік. На даний час Державний архів Рівненської області має таку структуру: 1. Апарат управління 2. Фінансовий відділ 3. Відділ організації і координації архівної справи 4. Відділ формування та зберігання Національного архівного фонду і діловодства 5. Відділ обліку та довідкового апарату 6. Відділ інформації та використання документів 7. Режимно-секретна служба 8. Технічно-господарський відділ. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності Державного архіву Рівненської області визначені в Регламенті його роботи. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державного архіву Рівненської області, обговорення найважливіших напрямків його діяльності, в архіві працює колегія у складі директора, його заступника, начальників відділів. Для розгляду питань, пов’язаних із внесенням документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, схваленням результатів експертизи культурної, наукової та історичної цінності документів в Державному архіві Рівненської області створена експертно-перевірна комісія. Для розгляду питань організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної і методичної роботи в Державному архіві Рівненської області діє науково-методична рада. Частину послуг Державний архів Рівненської області надає на платній основі. Державний архів Рівненської області здійснює організаційно-методичне керівництво роботою архівних відділів райдержадміністрацій і міськрад. Архівні відділи райдержадміністрацій є структурними підрозділами районних державних адміністрацій, що утворюються головою райдержадміністрації, підзвітні і підконтрольні голові райдержадміністрації та державному архіву області. Архівні відділи міськрад є виконавчими органами міської ради, утворюються за поданням міського голови міською радою, підзвітні, підконтрольні раді, яка їх утворила, підпорядковані її виконавчому комітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства також підконтрольні державному архіву області. Усі 16 архівних відділів райдержадміністрацій і 2 архівні відділи міськрад розташовані в пристосованих приміщеннях. Архівосховища всіх архівних відділів обладнані металевими стелажами і розраховані на зберігання понад 234 тис. одиниць. зберігання. На даний час в них зберігається біля 180 тис. одиниць. зберігання. Склад і зміст документів державного архіву Рівненської області Всього на 01.05.2007 року в архіві зберігаються документи 4070 фондів загальною кількістю понад 1 млн. од. зб. на паперовій основі (XVI ст. - 2006 p.); кінодокументів - 7 од. зб. (1944-1978рр.); фонодокументів - 130 од. зб. (1967-2006рр.); фотодокументів - 13900 од. зб. (1917 - 2006 pp.). Найбільш ранні документи, наявні у фондах архіву – це купчі грамоти XVI ст. на пергаменті, які зберігаються у фонді Дубенського повітового суду та дві рукописні книги - "Служебник" та "Псалтир", цього ж періоду. Значне місце у фондах архіву займають документи часів перебування краю у складі Російської імперії (1796-1919 pp.). Насамперед, це документи органів місцевого самоврядування: городового магістрату м. Дубно, волосних правлінь, міських управ і управлінь, документи повітових та мирових судів, поліційних управлінь, землевпорядкувальних комісій, навчальних закладів, де містяться дані про соціально - економічне становище населення краю, розвиток ремесел, торгівлі. У цих фондах знаходяться справи про звільнення селян від кріпосної залежності, їх відмову приймати Уставну грамоту, сплачувати викупні платежі, про участь у політичних рухах, зокрема у польському повстанні 1863 року, ревізькі реєстри населених пунктів Рівненського і Корецького повітів, плани землевпорядних робіт, відомості волосних правлінь про кількість земель, які знаходились у користуванні селян, документи про виселення селян на хутори, клопотання малоземельних селянських общин про надання їм грошової позики Селянським поземельним банком. У фонді Рівненського повітового суду знаходиться Службовий атестат за 1841 рік Ігнатія Хомича Ціолковського – діда російського вченого в галузі аеродинаміки і ракетної техніки К.Е. Ціолковського. В фонді колекції культових установ міститься дозвіл Київського віце-губернатора за 1846 рік на шлюб Галактіона Короленка з Евелиною Скуревич – батьків російського письменника В.Г. Короленка. У фонді Рівненської гімназії знаходяться відомості про вчителювання у гімназії М.І. Костомарова та П. Куліша і навчання в Рівненській реальній гімназії В.Г. Короленка. Історію релігії і церковних установ характеризують фонди Волинської духовної консисторії, духовних правлінь, деканатів, церков та костьолів, в яких містяться відомості про церкви, їх майно, церковнослужителів, початкові школи, метричні записи, сповідні відомості. В особовому фонді Ф.Р. Штейнгеля – засновника і фундатора першого краєзнавчого музею на Рівненщині в с. Городок Рівненського повіту, знаходяться документи, зібрані для музею. Серед них особливо цікаві виписки із гродських і земських книг, етнографічні матеріали про народні обряди, ремесла, фотознімки замків, дерев’яних хат, церковного інвентаря Волинської губернії, описи костьолів і ін. Фонди установ, підприємств і організацій періоду Польської держави (1921-1939 pp.) представлені документами повітових староств і відділів, міських, гмінних управлінь, поліційних установ Рівненського окружного суду і прокуратури, земельних, фінансових управлінь, в яких повно відображено стан соціально-економічного розвитку та суспільно-політичного життя Рівненщини цього періоду, містяться дані про важливі події та конкретних людей. В документах повітових староств і їх відділів є статистичні дані про роботу промислових підприємств, кількість населення, шкіл, бібліотек, списки землевласників, книги реєстрації товариств, економічні характеристики повітів, карти шляхів та ін. В фондах начальників районів знаходяться рапорти поліції про суспільно-політичний рух та економічне становище, списки церков та церковних земель, заяви установ і організацій на проведення зборів, вечорів. Певний інтерес являє собою карта - схема польсько-радянського кордону станом на 12.11.1920р. (масштаб 1:25000). Поліційні установи представлені фондами повітових коменд поліції, комісаріатів і постерунків державної поліції, які містять документи про діяльність партій, звіти та рапорти про громадсько-політичне становище в містах, на територіях постерунків, підготовку до виборів в сейм і сенат, статистичні відомості про національний склад населення, кількість злочинів і ін. Великими за обсягом є фонди Рівненського окружного суду і прокуратури. У них зберігаються циркуляри міністерств, цивільні справи про спадщину, всиновлення, опіку, справи про реєстрацію промислових підприємств, іпотечні справи по реєстрації нерухомого майна, копії вироків у політичних справах, судово-слідчі справи на громадян, звинувачених в приналежності до різних націоналістичних та молодіжних організацій, таких як УВО, ВУО, ОУН, "Сільроб", "Пласт" та ін. Діяльність міських та повітових фінансових управлінь відображена в протоколах засідань фінансових управлінь та податкових комісій, в звітах про стягнення податків і оплат. Добре прослідковується проведення польської аграрної реформи 1920, 1925 pp. в фондах повітових земельних управлінь. Земельні питання висвітлюються в документах повітових комісій по класифікації земель, комісії по проведенню викупу земельних ділянок та комітету по наділенню землею солдатів Польської Армії. Окремі документи висвітлюють діяльність суспільно-політичних і громадських організацій: товариства "Просвіта", "Союзу українок", "Союзу стрільців", "Волинського українського об’єднання", клубу "Рідна хата", польських, єврейських об’єднань та ін. Документи Рівненського відділу еміграційного синдикату (1929-1939рр.) розкривають обставини, які змусили багатьох жителів Рівненщини емігрувати за океан: в Канаду, Аргентину, США та ін. В документах міститься багато фотографій цих людей. Культурні та учбово-освітні установи і організації представлені фондами: "Місцевого комітету Польського біографічного словника", який містить в собі протоколи засідань комітету, листування, списки осіб, відомості про яких намічається включити у словник; "Шкільних інспекторіатів", діяльність яких знайшла своє відображення в звітах про роботу шкіл, протоколах засідань педагогічних рад, листуванні. Цікавими є документи "Правління Волинського округу спілки вчителів Польщі". Це протоколи з’їздів вчителів, повітових конференцій, поточна інформація про організаційну і освітньо-виховну діяльність низових і повітових осередків спілки, списки членів, програми для практичного вивчення педагогіки, рецензії інспекторів на відвідані уроки, листування з видавництвами, членами спілки про організацію збору етнографічних, фольклорних і геральдичних матеріалів Волині. Єдиний особовий фонд польського періоду – це фонд Якуба Гофмана – історика, краєзнавця, депутата польського Сейму, голови правління Волинського округу Спілки вчителів Польщі, автора "Путівника по Волині", "Бібліографії Волині", редактора альманаху "Речник Волинський". В цьому фонді можна ознайомитись з біографією Я. Гофмана, щоденниками, стенографічними записами його виступів в Сеймі. Певний інтерес представляють програми по вивченню історії Польщі, польської мови, рукописи статей з історії політичних партій, звіти про проведення розкопок на Волині та ін. Документи радянських установ і організацій періоду 1919-1920рр. 1939-1941р.р. представлені фондами Дубенського повітового виконавчого комітету, повітових, міських, волосних ревкомів, Тимчасового управління м. Рівне, виконавчих комітетів місцевих Рад. Вони розповідають про встановлення революційного ладу на Рівненщині, про розподіл землі між селянами, про створення селянських комітетів бідноти, про участь трудящих області у виборах депутатів у Народні Збори Західної України, націоналізацію промислових, торгових, комунальних підприємств, наділення селян землею, про керівництво економічним і культурним будівництвом, створення нових підприємств, переобладнання та розширення діючих, ліквідацію неписьменності. В архіві зберігаються і активно використовуються документи періоду II світової війни та окупації фашистами Рівненщини (1941-1944 роки). Це, насамперед, документи Рівненської окружної управи, гебітскомісаріатів, бургомістра м. Рівне, окремих міських, районних управ, бірж праці, промислових підприємств, суспільно-політичних і громадських об’єднань (Окружне товариство "Просвіта", "Українське видавництво газети "Волинь", "Рівненське церковне управління" та ін.). Документи розповідають про діяльність установ окупаційної адміністрації, про їх функції, містять відомості про торгово-промислові заклади, підприємства, школи, про кількість населення та його розподіл за віком і статтю, списки жителів, списки працівників різних установ, про вивезення громадян на примусові роботи до Німеччини, фільтраційно-слідчі справи, колекція листів громадян, вивезених на примусові роботи до Німеччини, написані до своїх рідних. Досить цікавими є документи "Українського видавництва газети "Волинь" в якому містяться списки і автобіографії службовців, схема організації видавництва і фотознімок службовців 1942 року, матеріали для друкування в газеті "Волинь", заяви жителів на підписку і пересилку їм газети "Волинь", журналів "Український хлібороб" і "Орленя", листування з рейхскомісаріатом України про видання "Бібліотеки антикомуніста" та українських колядок і ін. Документи Окружного товариства "Просвіта", розповідають про діяльність відновленого товариства "Просвіта" у Рівному і його філій. У фонді зберігаються списки працівників окружної "Просвіти", листування з філіями з організаційних, культурно-освітніх питань, гебітскомісаром з фінансових питань, про видачу дозволів на постановку п’єс, фінансові документи та ін. У фонді "Рівненського церковного управління" містяться списки духовенства, парафій Рівненської області, справи, листування, накази, розпорядження про призначення і переміщення священників, місячні звіти, протоколи зборів, листування з гебітскомісаріатом про збільшення тиражу видання церковної літератури і ін. Серед унікальних документів цього періоду є "Колекція документів ОУН-УПА", в якій знаходяться друковані видання постанов, конференцій та з’їздів "Великих зборів ОУН", оригінали наказів, звітів, оглядів окремих командирів підрозділів УПА ("Поліської Січі" Тараса Бульби-Боровця, групи "Північ" Клима Савура), щоденники безпосередніх учасників тих подій. Документи фонду підпільного обкому партії розповідають про партизанський рух на Рівненщині в роки Великої Вітчизняної війни. Найширше в архіві представлені документи післявоєнного періоду (1944-2006рр.). Це документи виконкому Рівненської обласної Ради, його відділів та управлінь, райвиконкомів, сільських та селищних Рад, великих промислових підприємств, колгоспів, учбових закладів, громадських організацій. Серед матеріалів архіву – фонди Рівненського льонокомбінату, Рівненського виробничого об’єднання "Газотрон", Рівненської фабрики нетканих матеріалів, Рівненського виробничого об’єднання "Азот", Рівненського заводу високовольтної апаратури, Здолбунівського цементно-шиферного комбінату і ін. Документи установ народної освіти та навчальних закладів, наукових і культурно-освітніх установ містяться у фондах обласного та райміськвідділів народної освіти, Українського інституту інженерів водного господарства, обласного інституту підвищення кваліфікації вчителів, обласної наукової бібліотеки, облтелерадіокомітету, обласного будинку народної творчості, облфілармонії та ін. Діяльність профспілкових організацій відображена у фондах облпрофради, обласних та районних комітетів профспілок. У держархіві області зберігаються документи партійних органів – обласного, районних та міських комітетів КПУ, первинних партійних організацій, політвідділів МТС, обласного та районних комітетів комсомолу. В архіві зберігається і поповнюється колекція матеріалів учасників історичних подій на Рівненщині. Це спогади учасників Дубровицького збройного повстання 1918 року, колишніх членів КПЗУ, учасників партизанського руху, анкети рівненчан – учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp., анкети про злодіяння гітлерівських загарбників на території області. В держархіві зберігаються також особові фонди учасників революційних подій, борців за встановлення Радянської влади, учасників партизанського руху на Рівненщині в роки Великої Вітчизняної війни, почесних людей праці, письменників, журналістів і ін. В особових фондах В. І. Висневського – члена Здолбунівської соціал-демократичної організацій з 1900 p., P.X. Рижука – депутата Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів, одного з організаторів профспілки автомобілістів Петрограду, І.В.Вальчуна – члена КПЗУ, учасника громадянської війни в Іспанії, Г.У. Гапончука – члена КПЗУ, депутата Народних зборів Західної України в 1939 році, Т.Ф. Новака – члена КПЗУ, керівника Рівненської обласної підпільної організації в 1941-1944 pp., Героя Радянського Союзу містяться цікаві спогади, матеріали про трудову і громадську діяльність, листування з соратниками по боротьбі, фотознімки; в фонді редактора підпільної газети "Червоний прапор" (1943-1944рр.) Г.І. Бескоромного зберігаються екземпляри цієї газети. У фонди особового походження ввійшли документальні матеріали письменників, композиторів, артистів, серед яких фонд Л.П. Кравцова – автора книги "Підпоручик Жаданівський", Петра Красюка – байкаря, члена Союзу письменників УРСР, С.С. Дорошенка – літературознавця, автора книги "Лев Толстой – воїн і патріот". Науково-довідкова бібліотека створена одночасно з архівом на початку 1940 року. Комплектувалася літературою, що надходила із східних областей України, а також літературою з бібліотек ліквідованих польських установ – Рівненського окружного суду, кураторіуму Волинського шкільного округу, адвокатського кабінету в м. Рівне та ін. Значна частина бібліотечного фонду загинула в роки Великої Вітчизняної війни. З 1944 року комплектування бібліотеки архіву продовжується через книгарні, а також шляхом одержання контрольних примірників видань. На січень 2007 року бібліотека нараховує понад 14 тисяч примірників книг і брошур, газет і журналів. Це, зокрема, законодавча, довідкова, краєзнавча, партійна література. Серед них: "Свод законов Российской империи", "Положение о губернских и земских учреждениях"(1886-1912рр.), "Список населених пунктів Волинської губернії" (1911 р.), "Памятная книга Волынской губернии"(1913р.), "Нарис історії Південно-Західної Росії" (1846р.), денники ряду міністерств і відомств періоду Польської держави, Енциклопедія військова, археографічні збірники документів і матеріалів з історії Рівненщини та західних областей України, історичні нариси про населені пункти Рівненщини. Серед дореволюційних періодичних видань – "Волинські єпархіальні відомості" (1873-1908рр.), "Почаєвський листок" (1905-1915 pp.), "Киевская старина" (1896р.), "Церковные ведомости" (1889-1917 pp.), "Народное образование" (1901-1917 pp.), "Церковно-приходская школа" (1895-1906 pp.). Також зберігаються масові видання "Просвіти", журнали, календарі, статути різних політичних молодіжних організацій. Періодичні видання років німецько-фашистської окупації представлені газетами: "Волинь", "Костопільські вісті", "Голос Сарненщини", окремими екземплярами періодичних видань "Гайдамаки", "Клич", "Оборона України". Радянська періодика представлена "Українським історичним журналом", "Архівами України", центральними і місцевими газетами, тощо. В 1997 р. бібліотека поповнилась цікавими надходженнями, надісланими канадською діаспорою з м. Торонто. Серед них: "У боротьбі за волю під бойовими прапорами УПА" (1949 p.), Капустянський М. "Похід Української Армії на Київ – Одесу в 1919 році" (1946), Гришко В. "Український "голокост" 1933" (1978р.), "Літопис Волині" (1947 p.), Мандрика М. "Шлях українського робітництва" (1929 р.) та ін. Документи архіву досить широко використовуються для наведення довідок з метою захисту прав і задоволення соціальних потреб громадян. Документи органів влади (виконавчі комітети обласної, районних, міських, сільських Рад) використовуються для підтвердження права власності на земельні ділянки, будівлі, факту нагородження орденами, медалями, обрання депутатами обласної, районних, міських Рад. Документи повітових земельних управлінь, повітових комісій по класифікації землі, комісій повітових комітетів по наділенню земельними ділянками, повітових та міських фінансових управлінь, повітових староств, відділів, міських, гмінних управлінь (1921-1933рр.), райземвідділів (1945-1950рр.), використовуються для підтвердження факту володіння землею, майном для надання статусу учасника Великої Вітчизняної війни. Документи Управління Служби безпеки України в Рівненській області (фільтраційно-слідчі справи), Надзвичайних комісій по обліку збитків, заподіяних німцями – для підтвердження факту перебування на примусових роботах в Німеччині для отримання громадянами відповідних компенсацій. Документи колгоспів – для підтвердження факту членства в колгоспах і отримання земельного паю. Документи обласного відділу РАЦС, церковних фондів – для підтвердження факту народження, одруження, смерті. Документи Рівненського обласного управління сільського господарства, Рівненського обласного об’єднання м’ясної промисловості. Рівненського м’ясокомбінату, Облсільгосптехніки, Обласного управління торгівлі, управління «Рівнетеплокомуненерго», комбінату будівельних матеріалів, Рівненської меблевої фабрики, райкомів, обкому КПУ, радянсько-партійної школи і ін. – для наведення довідок про заробітну плату. Концентрування фотодокументів у Держархіві Рівненської області здійснюється за рахунок надходжень від редакцій обласних, районних, міських газет, окремих громадян, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С.Пшеничного. Фотодокументи відображають основні віхи історії Рівненщини. Найчисельнішим є комплекс фотодокументів, на яких зображені знатні люди, передовики виробництва, сільського господарства, соціально - культурної сфери, будівельники, делегати з’їздів, ветерани війни та праці. Багато знімків про партизанську та підпільну боротьбу на Рівненщині в роки Великої Вітчизняної війни (в основному фоторепродукції та фотовідбитки), про будівництво закладів культури, нових житлових масивів. Значна кількість фотодокументів відображають життя села, зокрема, механізацію і автоматизацію ручних процесів у сільському господарстві, осушення поліської цілини і т.д. Є фотодокументи, які розповідають про перебування на Рівненщині різних делегацій, відомих людей. Велика кількість знімків про відзначення і святкування визначних дат, державних свят, проведення виборчих перегонів. Зокрема, 700-річчя м. Рівне, 340-річчя Берестецької битви у с. Пляшева Радивилівського району, про відкриття пам’ятного знака на честь української Першокниги у с. Пересопниця Рівненського району, святкування 50-річчя УПА та ін. Серед комплексу фотодокументів чільне місце посідають знімки із зображенням виступів учасників художньої самодіяльності, проведення фестивалів, конкурсів, тощо. На знімках останніх років відображено демократичні процеси – мітинги, пікетування, святкування Дня Незалежності, відродження релігії, про впровадження нових обрядів. Основним джерелом комплектування фонодокументами є Рівненська облтелерадіокомпанія. Серед фонодокументів – спогади партизанів-розвідників Великої Вітчизняної війни (В. Довгер, Цесарського та ін.), партизанів-підпільників, оперативні зведення інформбюро про звільнення Рівненщини (голос Левітана), спогади членів КПЗУ, репортажі з місць проведення сесій, засідань, конференцій, урочистих подій, виступи передових та заслужених людей праці (М. Бондарева, Г. Барабаш, О. Кондратюк), мітинг з нагоди пуску першого енергоблоку Рівненської АЕС, передачі, присвячені 700-річчю м. Рівне, 50-річчю утворення Рівненської області, про виставку досягнень народного господарства "Рівненщина – 84", урочисте відкриття монументу Вічної слави у м. Рівне, репортаж про спортивні змагання велогонки миру – 86. Значна частина фотодокументів розповідає про болгарсько-радянську дружбу, про перебування в Рівному болгар з міста-побратима Відіна, про допомогу рівненчан у відбудові населених пунктів Вірменії після землетрусу, виступи на святі 430-річчя "Пересопницького євангелія", передача про знищення останньої ракети в Сарнах (1991р.), про відкриття пам’ятника Т.Г. Шевченку у м. Дубно; бесіда Президента України Л.М. Кравчука із земляками у с. Великий Житин Рівненського району; репортаж з ювілейного вечора, присвяченого 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні; репортаж про створення оргкомітету Всеукраїнського об’єднання демократичних сил "Злагода"; репортаж про відкриття пам’ятника Т.Г. Шевченку у Рівному (1999р.); репортаж про перебування Л.Д. Кучми на Рівненщині, передачі про проведення фестивалів "Пісні над Горинню", телетурніру "Сонячні кларнети", виступи учасників художньої самодіяльності. Науково-довідковий апарат Держархіву Рівненської області складається з архівних описів документів дорадянського і радянського періодів, книг обліку і описання кінофотофонодокументів, каталогів, в тому числі систематичного, іменного та географічного, на документи дорадянського і радянського періодів, каталогу документів з особового складу (4). Велику допомогу дослідникам і працівникам архіву надає використання картотек, серед яких є: предметно-тематична, картотека на громадян, вивезених на примусові роботи до Німеччини, на реабілітованих громадян, алфавітні картотеки на членів Комуністичної партії Західної України, на делегатів з’їздів Компартії, на фільтраційно-слідчі справи, картотеки фотофонодокументів та тематична картотека дослідників, що працювали в архіві. До електронної версії «Центральний фондовий каталог» включено інформацію про всі фонди, документи яких зберігаються в держархіві області; інформація постійно поновлюється. В архіві проводиться робота по удосконаленню НДА, по створенню малого виду НДА, яким є покажчики. За останні роки були підготовлені такі покажчики: · Географічний міжфондовий покажчик до фондів земельних та фінансових управлінь польського періоду (1921-1939 pp.); · Географічні покажчики на ревізькі казки повітових казначейств – 2: · Рівненське повітове казначейство (1811-1918); · Острозьке повітове казначейство (1833-1834); · Географічні та іменні покажчики до фондів повітових судів – 7: · географічні – Рівненський повітовий суд (1863-1869 pp.), Корецький повітовий суд (1795 p.), Острозький повітовий суд (1798-1886 pp.), · іменні – Рівненський повітовий суд (1863-1869 pp.), Дубенський повітовий суд (1805-1877 pp.), Острозький повітовий суд (1798-1886 pp.), Дубенський земський суд (1765-1831 pp.); · Географічний покажчик церков і церковних книг Волинської губернії (1796-1913рр.); · Географічний покажчик до фонду Кременецького римо-католицького деканату (1827-1907 pp.); · Іменний покажчик до фонду Рівненського повітового відділу (відділу самоуправління) в м. Рівне (1921-1939 pp.); · Іменний покажчик до фондів райвиконкомів на жителів Рівненської області, вивезених на примусові роботи до Німеччини; · Географічний покажчик до фонду Рівненського повітового староства (відділу безпеки) (1920-1939 pp.). Огляди: · Огляд документальних матеріалів по культурі і побуту трудящих Волині (1918-1939 pp.); · Огляд документів по історії колгоспного будівництва на Рівненщині (1939-1941, 1944-1950 pp.); · Огляд документів з історії Великої Вітчизняної війни (1941 -1945 pp.). За час діяльності Держархіву Рівненської області було видано три довідкових видання: 1. Рівненський обласний державний архів. Путівник. – К.: Наукова думка, 1970. 2. Державний архів Рівненської області. Буклет. – Рівне, 1998. 3. Державний архів Рівненської області. Буклет англійською мовою. – Рівне. 2006. По документах архіву були підготовлені наступні видання: · "До історії боротьби трудящих Ровенщини за встановлення Радянської влади. 1917-1920". Збірник документів. – Рівне, 1957. · "Радянська Ровенщина. 1939-1959". Збірник документів. – Львів, 1962. · "За волю народну. Боротьба трудящих Ровенщини за соціальне і національне визволення та возз’єднання з Радянською Україною". Збірник документів. – Львів, 1964. · Степанов Л.С. "До історії антифашистської боротьби на Ровенщині. 1941-1944". – Львів: Каменяр, 1966. · Степанов Л.С. "Безсмертя батьків". – Львів: Каменяр, 1968. · "Ровно. 700 років". Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1983. · "Ровенщина в роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. 1941-1945". Документи і матеріали. – "Каменяр", Львів, 1989. · «Рівне - 720: від давнини до сучасності». Збірник документів і матеріалів у двох книгах. – Рівне: Волинські обереги, 2003. · «Скарбниця історичної пам’ятки Рівненщина». Збірка статей та документів. – Рівне: Волинські обереги, 2004. · 10 «Віхи історії». Збірка документів з історії розвитку органів РАЦС Рівненської області. – Рівне: Каліграф, 2004.

Контакти: 

Державний архів Рівненської області 33014, м. Рівне, вул. С. Бандери, 26-а Тел.: 22-34-15, факс 23-42-61, 22-34-15

Години роботи:

  • Понеділок 9.00-18.15
  • Вівторок 9.00-18.15
  • Середа 9.00-18.15
  • Четвер 9.00-18.15
  • П'ятниця 9.00-17.00
  • Субота вихідний
  • Неділя вихідний
  • Прийомні дні: понеділок, середа.

Список телефонів працівників держархіву Рівненської області на 01.05.2007 р.

1.Григорук Микола ІвановичДиректор 23-41-74, 22-34-15

2.Плахотнюк Галина Іванівна Заступник директора 23-42-54

3.Ткач Тетяна Олексіївна Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер 62-35-80

4.Кондратюк Оксана Віталіївна Начальник відділу організації і координації архівної справи 23-63-26

5.Дука Микола Іванович Начальник відділу формування та зберігання НАФ і діловодства 26-69-76

6.Леонова Людмила Анатоліївна Начальник відділу інформації та використання документів 23-17-23

7.Березяк Алла Степанівна Начальник відділу обліку і довідкового апарату 23-42-56

8.Якимчук Віталій Васильович Начальник технічного відділу 69-53-23

На http://kakdvapalca.ru/lenovo/ недорогой сервисный центр Леново. Менял там матрицу на ноуте.
 
 

Я РЕПОРТЕР

Шановні відвідувачі! У вас є можливість поділитися своїми новинами. Надсилайте їх на пошту rovno8@gmail.com або через форму контактів.

Ми виберемо найцікавіші і опублікуємо. Вас почують сотні людей, що заходять на сайт. А якщо ви прикладете фотографії, то і побачать.

Kаталог